Reklamační pořádek

Kategorie
 
 
 
 
 

Reklamační řád internetového obchodu easydiet

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "RP")

Úvodní ustanovení.

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě easydiet - jsou společnosti: KP3 s.r.o. Adresa: M.R.Štefánika 10, 902 01, Pezinok IČO: 46 060 111 DIČ: CZ 20 23 20 82 42 zapsán v obchodním rejstříku OS BA I, oddíl Sro, vl.č .: 70990 / B a easydiet s.r.o. Adresa: M.R.Štefánika 11, 902 01, Pezinok IČO: 46 400 346 DIČ: 20 23 35 53 23 zapsán v obchodním rejstříku OS BA I, oddíl Sro, vl.č .: 76466 / B.

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb).

3.Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

Postup vyřizování reklamací.

 1. Prodávající odpovídá za vady, které měl zboží v době jeho předání kupujícímu. Vady zboží je nutné reklamovat u prodávajícího nejpozději v den následující po dodání zboží kupujícímu, jinak práva zaniknou. Reklamaci lze uskutečnit prostřednictvím sms zprávy nebo prostřednictvím elektronické pošty, osobně v provozovně prodávajícího, nebo písemně, s použitím kontaktních údajů uvedených na internetové stránce prodávajícího. Při reklamaci je kupující povinen specifikovat vytýkala vadu / vady dodaného zboží a nároky, které si z tohoto důvodu vůči prodávajícímu uplatňuje, přičemž prodávající je povinen kupujícího o jeho nárocích poučit.
 2. Kupující má v závislosti na povaze vad zboží vůči prodávajícímu následující nároky:
  a)    V případě vad, které lze odstranit, má kupující nárok na jejich bezplatné, včasné a řádné odstranění. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu zboží za bezvadný, nebo pokud se vada týká jen jednotlivé součásti dodaného zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může namísto odstranění vady vyměnit dodané zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
  b)   V případě vad, které nelze odstranit a které nebrání řádnému použití (konzumaci) zboží jako bezvadného, ​​má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny takového zboží.
  c)    V případě vad, které nelze odstranit a které brání řádnému použití (konzumaci) zboží jako bezvadného, ​​má kupující právo dle vlastního výběru na odstoupení od smlouvy ohledně konkrétního reklamovaného zboží nebo na výměnu zboží za bezvadný. Odstoupení od smlouvy ohledně konkrétního reklamovaného zboží nemá vliv na platnost smlouvy ohledně dodávky zbývající části dohodnutého plnění. Reklamované zboží musí být vráceno prodávajícímu.
 3. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu uplatnění reklamace písemně nebo prostřednictvím zprávy elektronické pošty. Prodávající vyřídí reklamaci neprodleně, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy ohledně konkrétního reklamovaného zboží. Za vyřízení reklamace se považuje:
  a)  předání zboží po odstranění vady
  b)   výměna zboží za bezvadný. Reklamované zboží musí být vráceno prodávajícímu.
  c)    vrácení kupní ceny za reklamované zboží. Reklamované zboží musí být vráceno prodávajícímu.
  d)    vyplacení přiměřené slevy z ceny reklamovaného zboží
  e)    písemná výzva kupujícímu k převzetí ním nárokovaného plnění
  f)    odůvodněné zamítnutí reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemný doklad o vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího uplatnění.

Tento RP nabývá platnosti a účinnosti od 1.1.2019 a plně nahrazuje předchozí RP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze