Obchodní podmínky

Kategorie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu easydiet

stanovujíci obchodní podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "VOP")

pro poskytování zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.easydiet.cz

 1. Identifikace prodávajícího obchodní jméno: KP3 s.r.o. Adresa: M.R.Štefánika 10, 902 01, Pezinok IČO: 46 060 111 DIČ: CZ 20 23 20 82 42 zapsán v obchodním rejstříku OS BA I, oddíl Sro, vl.č .: 70990 / B a easydiet s.r.o. Adresa: M.R.Štefánika 11, 902 01, Pezinok IČO: 46 400 346 DIČ: 20 23 35 53 23 zapsán v obchodním rejstříku OS BA I, oddíl Sro, vl.č .: 76466 / B ("dále jako prodávající")

 2. Předmět úpravy
  1. Títo Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztahy mezi prodávajícím a příjemci jeho zboží a služeb (dále jen kupující) podle kupních smluv uzavřených na základě objednávek uskutečněných prostřednictvím internetových stránek prodávajícího www.easydiet.cz (dále jen "internetové stránky prodávajícího") .
 3. Uzavření smlouvy
  1. Kupní smlouva se uzavírá na základě závazné objednávky kupujícího doručené prodávajícímu (dále jen "objednávka"). Za doručení objednávky prodávajícímu se považuje řádné vyplnění a odeslání objednávkového formuláře zveřejněného na internetových stránkách prodávajícího nebo telefonická objednávka s uvedením všech údajů potřebných pro uzavření smlouvy. Řádným vyplněním objednávkového formuláře je úplné a správné vyplnění všech požadovaných údajů, kromě těch, které prodávající označil jako nepovinné. Součástí vyplnění objednávkového formuláře je i vyslovení souhlasu s obsahem VOP.
  2. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím zprávy elektronické pošty zaslané na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Při první dodávce zboží podle potvrzené objednávky zadané telefonicky je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva v písemné formě, obsahující skutečnosti uvedené v objednávce (dále jen smlouva). V případě, že smlouva obsahuje úpravu vzájemných práv a povinností odlišnou oproti VOP, platí úprava obsažená ve smlouvě. V případě, že byla objednávka zadána elektronickou formou, považuje se za uzavření smlouvy potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího, obsahující fakturu v elektronické podobě.
 4. Specifikace smluvního plnění
  1. Prodávající je povinen na základě uzavřené smlouvy dodávat kupujícímu v dohodnutém časovém úseku hotová jídla v rámci dietního programu vybraného kupujícím. Popis jednotlivých dietních programů je uveden na internetových stránkách prodávajícího. Každý z dietních programů zahrnuje dodávku pěti samostatně zabalených hotových jídel ve složení snídaně / svačina / oběd / svačina / večera, přičemž součástí dodávky je i příbalová informace kupujícího ohledně složení jídla, způsobu jeho skladování a jiného nakládání s jídlem a uvedení data spotřeby.
  2. Hotová jídla jsou připravovány tak, aby byly zdravotně nezávadné a aby jejich složení odpovídalo obecně akceptovaným poznatkům z oblasti racionální výživy a dietního stravování vhodného při určitých nemocech souvisejících s poruchou lidského metabolismu. Prodávající neposkytuje v souvislosti s dodávkou hotových jídel žádné poradenství ohledně individuálního zdravotního stavu kupujícího a případných účinků jednotlivých potravin na individuální zdravotní stav kupujícího. Výběr dietního programu z nabídky prodávajícího je ve výlučné kompetenci kupujícího, přičemž prodávající neodpovídá za vhodnost tohoto výběru pro konkrétního kupujícího a jeho individuální zdravotní stav.

   Upozornění: Dodávané hotová jídla mohou kromě složek uvedených v příbalové informaci kupujícího obsahovat stopová množství potravin jako například mléko, vejce, ořechy, sója, celer, ... které mohou u citlivých osob vyvolat alergickou reakci.

 5. Místo a čas plnění - dodací podmínky
  1. Prodávající je povinen zboží dodat na místo plnění dohodnuté ve smlouvě, kterým může být podle výběru kupujícího buď dodací adresa určená kupujícím nebo některá z provozoven společnosti.
  2. Zboží je povinen prodávající dodat na adresu určenou kupujícím v pracovních dnech v době od 15:00 do 22.30, v ostatních dnech v době od 15:00 do 22.30. Při osobním odběru v provozovnách společnosti zboží dodává v době od 10.00 do 16.00h. Dodává se najednou celá sada pěti hotových jídel určená na následující den. Začátek dodávání zboží je v den určený kupujícím v závazné objednávce, a nejdříve ode dne potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je povinen dodávat zboží po celou dohodnutou dobu plnění určenou ve smlouvě.
  3. Kupující je povinen osobně nebo prostřednictvím jím písemně pověřené osoby převzít zboží v dohodnutém místě a době plnění. V případě, že tak kupující neučiní, považuje se marným uplynutím doby plnění zboží za řádně dodané; vlastnictví zboží a nebezpečí škody na zboží přechází uplynutím uvedené doby na kupujícího. Zboží, který nebyl převzat v místě a době plnění, uloží prodávající během následujícího pracovního dne ve své provozovně, kde má kupující možnost si ho převzít v době do 16 h. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn zboží zlikvidovat.
  4. Doprava stravy klientovi je ZDARMA. Neplatí to pro opakované doručení.V případě opakovaného dodání stravy v jeden den se bude klientovi účtovat poplatek 75,23 kč za jedno doručení.

  5. Prodávající a kupující se na základě žádosti kupujícího mohou dohodnout na dočasném přerušení dodávek zboží, přičemž o dobu přerušení dodávek se automaticky prodlouží dohodnutá doba trvání smlouvy. Žádost je kupující povinen doručit prodávajícímu prostřednictvím zprávy elektronické pošty nejpozději 48 hodin před plánovaným začátkem přerušení dodávky.
  6. Pokud prodávající nesplní smlouvu, neboť objednané zboží nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění.
 6. Kupní cena a platební podmínky
  1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu dohodnutou ve smlouvě dle ceníku jednotlivých programů uveřejněného na internetových stránkách společnosti. Cena za dopravu je zahrnuta v ceně na den.
  2. Kupní cena za dodávku zboží po celou sjednané doby plnění je splatná jednorázově předem, a to nejpozději v den, kdy má být podle závazné objednávky kupujícího zboží poprvé dodán. Způsob zaplacení kupní ceny je dohodnutý ve smlouvě, dle výběru kupujícího je kupní cenu možné zaplatit v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího specifikován v potvrzení objednávky.
  3. Kupní cena se považuje za zaplacenou předáním příslušné částky v hotovosti osobě oprávněné k přijímání plateb jménem prodávajícího nebo její připsáním na bankovní účet prodávajícího. Prodávající není povinen začít dodávat zboží před úplným zaplacením kupní ceny za celou dohodnutou dodávku zboží.
  4. Pokud je dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, vzniká věřiteli, který si splnil své zákonné a smluvní povinnosti, právo požadovat z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení, a to bez potřeby zvláštního upozornění .
  5. Částka za celé období odběru je stanoveno na základě počtu odebraných dní dle aktuálního ceníku
  6. V případě předčasného ukončení odběru stravy je částka za odebrané období stanovena na základě reálné odebraných dní a ceny za den podle aktuálního ceníku.

 7. Reklamační řád
  1. Prodávající odpovídá za vady, které měl zboží v době jeho předání kupujícímu. Vady zboží je nutné reklamovat u prodávajícího nejpozději v den následující po dodání zboží kupujícímu, jinak práva zaniknou. Reklamaci lze uskutečnit prostřednictvím sms zprávy nebo prostřednictvím elektronické pošty, osobně v provozovně prodávajícího, nebo písemně, s použitím kontaktních údajů uvedených na internetové stránce prodávajícího. Při reklamaci je kupující povinen specifikovat vytýkala vadu / vady dodaného zboží a nároky, které si z tohoto důvodu vůči prodávajícímu uplatňuje, přičemž prodávající je povinen kupujícího o jeho nárocích poučit.
  2. Kupující má v závislosti na povaze vad zboží vůči prodávajícímu následující nároky:
   a)    V případě vad, které lze odstranit, má kupující nárok na jejich bezplatné, včasné a řádné odstranění. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu zboží za bezvadný, nebo pokud se vada týká jen jednotlivé součásti dodaného zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může namísto odstranění vady vyměnit dodané zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
   b)    V případě vad, které nelze odstranit a které nebrání řádnému použití (konzumaci) zboží jako bezvadného, ​​má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny takového zboží.

   c)    V případě vad, které nelze odstranit a které brání řádnému použití (konzumaci) zboží jako bezvadného, ​​má kupující právo dle vlastního výběru na odstoupení od smlouvy ohledně konkrétního reklamovaného zboží nebo na výměnu zboží za bezvadný. Odstoupení od smlouvy ohledně konkrétního reklamovaného zboží nemá vliv na platnost smlouvy ohledně dodávky zbývající části dohodnutého plnění. Reklamované zboží musí být vráceno prodávajícímu.
  3. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu uplatnění reklamace písemně nebo prostřednictvím zprávy elektronické pošty. Prodávající vyřídí reklamaci neprodleně, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy ohledně konkrétního reklamovaného zboží. Za vyřízení reklamace se považuje:
   a)   předání zboží po odstranění vady
   b)   výměna zboží za bezvadný. Reklamované zboží musí být vráceno prodávajícímu.
   c)  vrácení kupní ceny za reklamované zboží. Reklamované zboží musí být vráceno prodávajícímu.
   d)   vyplacení přiměřené slevy z ceny reklamovaného zboží
   e)   písemná výzva kupujícímu k převzetí ním nárokovaného plnění
   f)    odůvodněné zamítnutí reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemný doklad o vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího uplatnění.
  Ochrana o osobních údajů:Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře zveřejněného na internetových stránkách prodávajícího kupující uděluje prodávajícímu v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, které uvedl ve formuláři, pro účely zavedení předsmluvních vztahů s prodávajícím, pro účely řádného plnění smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím a také na účelem informování kupujícího o aktuálních službách a produktech prodávajícího, administrace zákazníků, zpracování dotazníků k jednotlivým službám a produktům, zavedení a správy věrnostního a bonusového programu pro zákazníky a administrace internetové stránky prodávajícího. Prodávající nepožaduje od kupujícího poskytnutí žádných údajů týkajících se jeho zdravotního stavu. Prodávající neposkytuje žádným třetím stranám osobní údaje získané od kupujícího. Kupující prohlašuje, že údaje, které uvedl prodávajícímu v odeslaném objednávkovém formuláři jsou úplné a správné. Souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu do jeho odvolání. Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že v rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro zavedení předsmluvních vztahů a na řádné plnění smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, je prodávající oprávněn tyto údaje zpracovávat ve smyslu § 7 odst.4 Zákona o ochraně osobních údajů i bez souhlasu kupujícího. Další oprávnění kupujícího jako dotčené osoby v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů upravují příslušná ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů.

Tyto VOP jsou platné od 10.1.2012 a plně nahrazují předchozí VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předchozího upozornění.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze