Doprava a platby

Kategorie
 
 
 
 
 

Informace o dopravě a platbách

 1. Doprava - místo a čas plnění - dodací podmínky
  1. Prodávající je povinen zboží dodat na místo plnění dohodnuté ve smlouvě, kterým může být podle výběru kupujícího buď dodací adresa určená kupujícím nebo některá z provozoven společnosti.

  2. Zboží je povinen prodávající dodat na adresu určenou kupujícím v pracovních dnech v době od 15:00 do 22.30, v ostatních dnech v době od 15:00 do 22.30. Při osobním odběru v provozovnách společnosti zboží dodává v době od 10.00 do 16.00h. Dodává se najednou celá sada pěti hotových jídel určená na následující den. Začátek dodávání zboží je v den určený kupujícím v závazné objednávce, a nejdříve ode dne potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je povinen dodávat zboží po celou dohodnutou dobu plnění určenou ve smlouvě.
  3. Kupujúci je povinný osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase plnenia. V prípade, ak tak kupujúci neurobí, považuje sa márnym uplynutím doby plnenia tovar za riadne dodaný; vlastníctvo tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza uplynutím uvedenej doby na kupujúceho. Tovar, ktorý nebol prevzatý v mieste a čase plnenia, uloží predávajúci počas nasledujúceho pracovného dňa vo svojej prevádzkarni, kde má kupujúci možnosť si ho prevziať v čase do 16 h. Po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený tovar zlikvidovať.
  4. Doprava stravy klientovi je ZDARMA. Neplatí to pro opakované doručení. V případě opakovaného dodání stravy v jeden den se bude klientovi účtovat poplatek 2,99 Eur za jedno doručení.
  5. Prodávající a kupující se na základě žádosti kupujícího mohou dohodnout na dočasném přerušení dodávek zboží, přičemž o dobu přerušení dodávek se automaticky prodlouží dohodnutá doba trvání smlouvy. Žádost je kupující povinen doručit prodávajícímu prostřednictvím zprávy elektronické pošty nejpozději 48 hodin před plánovaným začátkem přerušení dodávky.
  6. Pokud prodávající nesplní smlouvu, neboť objednané zboží nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění.
 2. Platba - kupní cena a platební podmínky
  1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu dohodnutou ve smlouvě dle ceníku jednotlivých programů uveřejněného na internetových stránkách společnosti. Cena za dopravu je ve smlouvě uvedena zvlášť.
  2. Kupní cena za dodávku zboží po celou sjednané doby plnění je splatná jednorázově předem, a to nejpozději v den, kdy má být podle závazné objednávky kupujícího zboží poprvé dodán. Způsob zaplacení kupní ceny je dohodnutý ve smlouvě, dle výběru kupujícího je kupní cenu možné zaplatit v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího specifikován v potvrzení objednávky.
  3. Kupní cena se považuje za zaplacenou předáním příslušné částky v hotovosti osobě oprávněné k přijímání plateb jménem prodávajícího nebo její připsáním na bankovní účet prodávajícího. Prodávající není povinen začít dodávat zboží před úplným zaplacením kupní ceny za celou dohodnutou dodávku zboží.
  4. Pokud je dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, vzniká věřiteli, který si splnil své zákonné a smluvní povinnosti, právo požadovat z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení, a to bez potřeby zvláštního upozornění .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze